REGULAMIN KURSÓW JĘZYKA WŁOSKIEGO ON-LINE

 1. Italiano con Monika organizuje semestralne kursy języka włoskiego on-line na poziomach nauczania zgodnych z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego (Common European Framework of Reference for Languages), przyjętym przez Radę Europy.
 2. Zajęcia odbywają się przez komunikator internetowy Skype. 
 3. W celu umożliwienia prawidłowego przebiegu kursu konieczne jest spełnienie przez uczestnika następujących wymagań techniczno-sprzętowe: 

– komputer (ewentualnie inne urządzenie telekomunikacyjne obsługujące komunikator internetowy Skype) 

– dobre i stabilne połączenie internetowe 

– kamera (wbudowana lub zewnętrzna) 

– mikrofon wbudowany lub zestaw słuchawkowy 

– zaleca się korzystanie ze słuchawek z mikrofonem (redukują szum) 

 1. Italiano con Monika nie bierze odpowiedzialności za: 

– niespełnienie przez uczestnika minimalnych wymagań techniczno-sprzętowych, co może negatywnie wpłynąć na przebieg zajęć;

– utrudnienia w uczestnictwie w zajęciach on-line wynikające z błędnej konfiguracji oprogramowania lub sprzętu przez uczestnika kursu, bądź z problemów ze sprzętem lub łączem internetowym.

 1. Zajęcia są prowadzone według ustalonego harmonogramu kursu. 
 2. Jako godzinę lekcyjną przyjęto 60 min. 
 3. W zależności od rodzaju kursu lekcje trwają 90, 120 lub 180 min. Dla zajęć 180-minutowych przewidziana jest  10-minutowa przerwa po pierwszych 90 minutach lekcji.
 4. Liczebność grup wynosi od 4 do 7 osób. Może być zwiększona tylko w wyjątkowych sytuacjach za zgodą wszystkich uczestników kursu. 
 5. Jeżeli liczba uczestników w danej grupie nie osiągnie minimum określonego dla danego kursu, Italiano con Monika ma prawo rozwiązać grupę, proponując jej członkom uczestnictwo w innej grupie, kurs trzyosobowy, dwuosobowy lub indywidualny o innej taryfie cenowej lub zwrot uiszczonej kwoty za kurs. 
 6. Zapisy odbywają się internetowo. Po zapisaniu się na wybrany kurs uczestnicy otrzymają wiadomość e-mail z potwierdzeniem zapisu. Kiedy grupa osiągnie minimum 4 osób otrzymają kolejny e-mail z numerem konta oraz zaproszeniem do zapłaty.
 7. Płatności za kurs należy dokonać najpóźniej dzień przed rozpoczęciem kursu. 
 8. Po dokonaniu wpłaty każdy uczestnik otrzyma fakturę. 
 9. Cena kursu nie uwzględnia ceny podręczników, które uczestnik zobowiązuje się nabyć we własnym zakresie. 
 10. Za zajęcia opuszczone przez uczestnika nie przysługuje prawo pomniejszenia ani zwrotu opłaty za kurs.
 11. Uczestnik może zrezygnować z kursu w terminie do dwóch tygodni od dnia jego rozpoczęcia tzn. do czterech lekcji w przypadku kursów odbywających się dwa razy w tygodniu i do dwóch lekcji w przypadku kursów odbywających się raz w tygodniu. Zwrócona kwota zostanie pomniejszona o koszt odbytych lekcji. 
 12. W razie rezygnacji z kursu po upływie dwóch tygodni od jego rozpoczęcia (do czterech lekcji w przypadku kursów odbywających się dwa razy w tygodniu i do dwóch lekcji w przypadku kursów odbywających się raz w tygodniu) zwrot wpłaconej kwoty nie jest możliwy.   
 13. Italiano con Monika zastrzega sobie prawo odwołania zajęć z ważnych powodów (np. nagła choroba lektora). Odwołane zajęcia zostaną odrobione w późniejszym terminie.
 14. Uczestnicy kursów mają obowiązek zapoznania się z niniejszym Regulaminem przed zapisem na kurs. Zapis na kurs oznacza akceptację Regulaminu i każdy uczestnik kursów deklaruje zapoznanie się z nim i przyjęcie go we wszystkich jego częściach.